Čo je to výkaz ziskov a strát?

Vo výkaze ziskov a strát pre podnik sa uvádzajú jeho príjmy a výdavky za dané časové obdobie, zvyčajne podľa mesiaca, štvrťroka alebo roku. Rozpočtový výkaz ziskov a strát je jednoducho predpokladaný výkaz ziskov a strát na budúce obdobie a nazýva sa tiež proforma výkaz ziskov a strát.

Účel plánovania

Rozpočtový výkaz ziskov a strát je dôležitou súčasťou procesu finančného plánovania podniku. Rozpočtový výkaz ziskov a strát spolu s rozpočtovanou súvahou môžu podniku pomôcť zistiť, či sú jeho plány finančne uskutočniteľné. Podnikanie môže vyvíjať a porovnávať rôzne rozpočtové projekcie, ktoré mu pomôžu pri rozhodovaní o tom, ktoré projekty by mali podnikať a ako ich môže zaplatiť.

Účel

Potom môže podnik porovnať rozpočtované a skutočné výkazy príjmov a analyzovať výkonnosť podniku, zistiť, či je podnik v požadovanom smere, a rozhodnúť, či je potrebné vykonať zmeny. Toto porovnanie pomáha aj pri príprave výkazov ziskov a strát za nasledujúce obdobia.

Iné použitia

Veritelia a potenciálni investori často chcú, aby sa výkaz ziskov a strát ako súčasť plánovanej účtovnej závierky používanej pri rozhodovaní o pôžičkách a investíciách. Z tohto dôvodu musia byť všetky predpoklady, z ktorých vychádza rozpočtový výkaz ziskov a strát, primerané a zodpovedať profesionálnym účtovným štandardom.

Príprava vyhlásenia

Príprava výkazu ziskov a strát príde po príprave ďalších častí rozpočtu, vrátane výdavkov na predaj, nákup, výrobu a správu. V spoločnosti s viac ako jedným oddelením bude musieť každé oddelenie poskytnúť finančné údaje, ktoré vstupujú do rozpočtových finančných výkazov spoločnosti. Projektovaný výkaz ziskov a strát obsahuje rovnaké položky ako skutočný výkaz ziskov a strát vrátane výnosov, nákladov na predaný tovar, hrubého zisku, prevádzkových nákladov, odpisov, čistého zisku pred zdanením, daní a čistého zisku po zdanení.