Dôležitosť princípu systémového prístupu

Princíp systémového prístupu umiestňuje jednotlivé prvky systému do ich prostredí a sleduje vzťahy medzi nimi. Namiesto toho, aby sme najskôr študovali konkrétny jav - montážnu linku automobilu alebo kmeňovú hierarchiu -, systémový prístup zahŕňa štúdium toho, ako každý systém funguje a tiež ako súvisí s jeho prostredím v súčasnosti aj v minulosti.

Kmeňová hierarchia má napríklad črty, ktoré mohli vzniknúť ako riešenie hladomoru v predpoľnohospodárskej spoločnosti. Montážna linka mohla vzniknúť ako spôsob zvýšenia výkonu, ale v čase, keď sa nemuselo uvažovať o pohode pracovníka. Akonáhle je pohoda pracovníka spojená s výstupom produktu, zmeny v systéme môžu zlepšiť výkon aj spokojnosť pracovníkov.

Stručná história princípu systémového prístupu

Všeobecná teória systémov obsahujúca princíp systémového prístupu bola formálne navrhnutá v roku 1968 publikáciou „Všeobecnej teórie systému: základy, vývoj, aplikácie _“ od Ludwiga von Bertalanffyho. Inovatívny prístup Bertalanffyho k porozumeniu zložitých systémov a spôsobu ich najlepšieho riadenia bol inovatívny . Predchádzajúce štúdie vedcov a autorít, ako sú antropológovia Margaret Mead a Gregory Bateson, ako aj kratšie práce samotného Bertalanffyho sa dotkli rôznych prvkov bez toho, aby navrhli jednotnú teóriu.

Až do poválečných štúdií týchto vedcov a ďalších osôb podobného zamerania sa prístupy k porozumeniu a práci so systémom všeobecne začali konkrétnym systémom, ako napríklad kmeňom Novej Guiney alebo linkou na výrobu automobilov. Tieto štúdie potom smerovali od úvah o špecifikách jedného systému k zovšeobecnenému porozumeniu toho, čo sa deje v takomto systéme, a odhalili niečo o systéme - jeho vlastnostiach a typických procesoch, napríklad to, že konkrétnejšia a konkrétnejšia štúdia .

To, čo urobil Bertalanffy a jeho kolegovia, bolo odlišné, bolo to, že najskôr zvážime systém - akýkoľvek systém. Jednotlivé systémy potom predstavovali konkrétne inštancie systémov všeobecne, skôr ako naopak.

Užitočnosť tohto prístupu bola potvrdená jeho neustálym a rozšíreným používaním v systémových štúdiách v strojárstve, lingvistike, antropológii a podnikovom manažmente.

Zásada dôležitosti systémového prístupu

Dôležitosť prístupu spoločnosti Bertalanffy k systémovej analýze je dôležitá jej použiteľnosť v toľkých rôznych oblastiach. Bertalanffyho štúdia začína zvážením dvoch rôznych druhov systémov: uzavretého a otvoreného. Každý z týchto systémov obsahuje technológiu - napríklad základy distribučnej siete - a ľudí - jednotlivcov, ktorí distribučnú sieť spravujú. Každý prvok systému je zložený z menších subsystémov, ktoré môžu obsahovať subsystémy. Každý prvok otvoreného systému sa tiež pripája k väčšiemu prostrediu: zákazníkom a ostatným mimo systému, ktorí s ním komunikujú.

Systémový manažment v podnikaní

Správa systémov v podnikaní spadá do štyroch širokých oblastí:

  • produktové systémy a ich kontexty

  • systémy služieb a ich kontexty
  • podnikové systémy zahŕňajúce systémy výrobkov a služieb
  • systémy systémov: environmentálne kontexty, v ktorých sa vyskytujú podnikové systémy

Aplikované systémové inžinierstvo v podnikaní na úrovni produktu by mohlo začať analýzou všetkých rôznych vstupov do tohto systému: materiály, výrobné stroje a organizácia ľudských zdrojov, prepojenie systému vývoja produktu. Analýza tiež identifikuje všetky priechodky systému, ktoré vo všeobecnosti zahŕňajú výrobný proces. Analýza je zakončená výstupmi: produktmi.

Po analýze sa rôzne vstupné, priechodné a výstupné prvky hodnotia z hľadiska ich vzájomného vzťahu. Inžinieri systémovej analýzy potom môžu identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné vylepšenia v rôznych oblastiach systému. Pretože tieto vylepšenia sú vždy situované v kontexte ich prostredí, dá sa zabrániť patchworkovým riešeniam a nechceným následkom.